Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS

Πεμ, 15 Ιουλ. 2021 13:19

Το Κέντρο Αριστείας CYENS επιθυμεί να προσλάβει άτομα, με τα σχετικά προσόντα, για τις θέσεις των Ανώτερων Ερευνητών – Επικεφαλής Πολυεπιστημονικών Ερευνητικών Ομάδων (Multidisciplinary Research Groups – MRG’s).

Οι τομείς έρευνας που ενδιαφέρουν το Κέντρο σχετίζονται με τα διαδραστικά μέσα, τα «έξυπνα» συστήματα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες (interactive media, smart systems and emerging technologies) και οι ανωτέρω ερευνητές θα εδράζονται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στη Λευκωσία.

Πρωταρχικός στόχος των εν λόγω ερευνητών θα είναι η διαχείριση, αφενός των ερευνητικών τους ομάδων και αφετέρου όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των ομάδων αυτών, που σχετίζονται με την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (Research, Technological Development and Innovation – RTDI).

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, οι επικεφαλής των ομάδων θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εφαρμοσμένη έρευνα εντός του προτεινόμενου τομέα ενδιαφέροντος τους, να συμβάλλουν σε δραστηριότητες που αφορούν στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Κέντρου, καθώς και να συνεργαστούν με άλλες Πολυεπιστημονικές Ομάδες του Κέντρου προς επίτευξη κοινών στόχων.

Επιπλέον, οι επικεφαλής των ομάδων θα πρέπει να έχουν την ικανότητα και ταυτοχρόνως να φέρουν τη σχετική ευθύνη για την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης μέσω οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες που αφορούν στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία [πχ χρηματοδότηση της έρευνάς τους μέσω εθνικών (CY) ή/και Ενωσιακών (EU) πηγών, βιομηχανικών συνεργασιών και κοινή εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων (IP)].

Η αξιολόγηση των προτάσεων δημιουργίας Πολυεπιστημονικών Ερευνητικών Ομάδων (MRG’s) εντός του Κέντρου θα πραγματοποιηθεί επί τη βάσει των παρακάτω:
α. Τη σχετική ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων επικεφαλής.
β. Τον πιθανό αντίκτυπο των ερευνητικών ομάδων, τόσο όσον αφορά στη διεξαγωγή της έρευνάς τους όσο και κοινωνικοοικονομικά.
γ. Την συνεργασία με άλλες Πολυεπιστημονικές Ομάδες (MRG’s) του Κέντρου.
δ. Την πιθανότητα να καταστεί δυνατή η μακροπρόθεσμη επιβίωση και η, με οικονομικούς όρους, αυτοσυντήρηση έκαστης Πολυεπιστημονικής Ομάδας (MRG).»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις και για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε τους πιο κάτω συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας.
1. Multidisciplinary Research Group (MRG) Team Leader- απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων
2. Multidisciplinary Research Group (MRG) Team Leader – απευθύνεται συγκεκριμένα σε θέματα που σχετίζονται με την Επιστήμη Δεδομένων και Επιστήμη Δικτύων