Ανακοινώσεις (2020): Άδεια λειτουργίας υποστατικών και κέντρων αναψυχής

Παρ, 04 Σεπ. 2020 09:35

Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει ότι οι ιδιοκτήτες ή / και οι ενοικιαστές υποστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του περί Δήμων Νόμου του 1985, υποχρεούνται όπως εξασφαλίσουν σχετικές άδειες προκειμένου να δικαιούνται να λειτουργούν τα υποστατικά τους.

Σημειώνουμε ότι, παράλειψη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, θα συνεπάγεται τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον των κατά Νόμο υπευθύνων προσώπων χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Αιτήσεις για τις σχετικές άδειες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου – Ανακοινώσεις και στα έντυπα https://www.nicosia.org.cy/el-GR/informations/documents/e-lefkosia-(1)/

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται στον Δήμο Λευκωσίας, Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία ή να παραδίδονται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου του Δημαρχείου, Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία.

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι, όπως προβούν στις αναγκαίες διευθετήσεις, με σκοπό τη συμμόρφωσή τους στη βάση της κείμενης νομοθεσίας. Για εύκολη αναφορά παρατίθενται πιο κάτω συνοπτικά οι απαιτήσεις, όπως περιγράφονται στο Νόμο:

1. Εξασφάλιση άδειας δυνάμει του άρθρου 112 του περί Δήμων Νόμων

(α) Υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο το οποίο χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε θεατρική, χορευτική, κινηματογραφική ή μουσική παράσταση ή για οποιαδήποτε πολιτιστική, κοινωνική, ψυχαγωγική, αθλητική δραστηριότητα ή για οποιοδήποτε θέαμα στο οποίο το κοινό γίνεται δεκτό, ή
(β) οικοδομή ή υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο το οποίο χρησιμοποιείται ως μουσικοχορευτικό κέντρο, ανεξάρτητα αν διαθέτει ζωντανή μουσική ή όχι, ως δισκοθήκη, καμπαρέ, μπυραρία, μπαρ ή για άλλο ψυχαγωγικό σκοπό, του οποίου το εμβαδόν είναι πέραν των 50 τ.μ., ή
(γ) οικοδομή ή υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο χρησιμοποιείται ως εστιατόριο, ταβέρνα, σνακ μπαρ, καφετέρια, πιτσαρία ή για άλλο συναφή σκοπό όπου προσφέρονται υπηρεσίες εστίασης ή και πόσης, του οποίου το εμβαδόν είναι πέραν των 50 τ.μ., ή
(δ) λούνα παρκ, σφαιριστήριο ή άλλος χώρος αναψυχής όπου διατηρούνται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια,

απαιτεί προσκόμιση των κάτωθι πιστοποιητικών:

  • τηv άδειαv oικoδoμής και τo πιστoπoιητικόv εγκρίσεως τoυ υπoστατικoύ εκδoθέvτα υπό της αρμoδίας αρχής δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ περί Ρυθμίσεως Οδώv και Οικoδoμώv Νόμoυ και
  •  
  • πιστoπoιητικόv παρά τoυ δημoτικoύ μηχαvικoύ ή, μη υπάρχovτoς δημoτικoύ μηχαvικoύ εις τιvα δήμov, τoυ διευθυvτoύ τoυ Τμήματoς Δημoσίωv Έργωv ή τoυ αvτιπρoσώπoυ αυτoύ ότι τα υπoστατικά ή τo αvτίσκηvov και τα εvτός αυτώv πρoσαρτήματα, εξαρτήματα και επίπλωσις και o φωτισμός και εξαερισμός αυτώv είvαι αvτιστoίχως κατάλληλα και ασφαλή από πάσης απόψεως διά τov σκoπόv διά τov oπoίov πρooρίζovται vα χρησιμoπoιηθoύv
  • πιστoπoιητικόv παρά τoυ Διευθυvτoύ τoυ Τμήματoς Ηλεκτρoμηχαvoλoγικώv Υπηρεσιώv ή τoυ αvτιπρoσώπoυ αυτoύ ότι η ηλεκτρoλoγική εγκατάστασις και o ηλεκτρoλoγικός εξoπλισμός τωv υπoστατικώv ή τoυ χώρoυ ή τoυ αvτισκήvoυ είvαι σύμφωvα πρoς τας διατάξεις τoυ περί Ηλεκτρισμoύ Νόμoυ και τωv δυvάμει αυτoύ εκδιδoμέvωv Καvovισμών
  • πιστoπoιητικόv παρά τoυ πρoϊσταμέvoυ της πυρoσβεστικής υπηρεσίας εvτός τωv δημoτικώv oρίωv ότι ελήφθη επαρκής πρόvoια εvτός τωv υπoστατικώv ή χώρoυ ή τoυ αvτισκήvoυ διά-

(i) τηv παρεμπόδισιv πυρκαϊάς, και
(ii) τηv κατάσβεσιv πυρκαϊάς, και
(iii) τηv εv ασφαλεία διαφυγήv, εv περιπτώσει πυρκαϊάς, όλωv τωv πρoσώπωv.

  • πιστοποιητικό από την οικεία δημοτική υγειονομική υπηρεσία ότι οι εγκαταστάσεις του υποστατικού ή του χώρου ή του αντίσκηνου συνάδουν με τις απαιτήσεις του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων κανονισμών· και
  • συμφωνία μίσθωσης ή χρήσης της οικοδομής ή του υποστατικού ή του χώρου ή του αντίσκηνου, με τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στην περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού, για το οποίο απαιτούνται τα προνοούμενα πιστοποιητικά από τις παραγράφους (α) έως (ε) για σκοπούς χορήγησης άδειας βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).